Monitorovanie Radiačnej Situácie

Informačný systém:

-     pre zisk dát z radiačného monitorovania (bežná prevádzka/ počas havárie) na úrovni štátu

-     online prezentácia výsledkov radiačného monitorovania

-     možnosť prehliadania, práce s dátami s použitím mapovej (GIS) časti systému         

 

GIS Modul - mapová časť, GIS celého informačného systému

Mapový server - poskytuje mapy pre GIS modul

 

Charakteristiky GIS Modulu:

1. vizualizácia meraní:

  - dávkový príkon 

  - aktivita meraná na vzorkách životného prostredia (aerosoly, spady, voda, pôda, zložky potravinového reťazca)

  - prezentácia výsledkov monitorovania mobilných skupín

 

2. umožňuje prehliadať a pracovať s dátami na mape a využívať informácie o ich polohe
 
3. je pripojený na databázovú časť systému = zdroj dát radiačného monitorovania
 
4. zdrojom podkladových máp jsú mapové servery
 
5. reálne implementovaná a nasadená verzia systému je na stránkach SÚJB Praha
 
6. funktionalita modulu je prispôsobená rozličným typom užívateľov
 
7. umožňuje prehliadať detailné informácie v monitorovanom bode
 
8. umožňuje vytvárať výbery meracích bodov cez mapu
 
9. obsahuje štandardné mapové nástroje, možnosti exportu dát radiačného monitorovania