Partner ABmerit v projekte: Ústav krajinnej ekológie SAV

 
 
Partner pre vytvorenie inovatívneho high-tech pracoviska (inkubátora) pre vývoj a aplikáciu pokročilých geoinformatických metód diaľkového prieskumu Zeme.
 
ÚKE SAV je interdisciplinárny vedecký ústav pre základný a aplikovaný výskum, ako aj pre koordináciu, vypracovávanie krajinno-ekologických metodík, plánov a projektov. Predmetom činnosti je vedeckovýskumná činnosť zameraná na rozpracovanie teórie a metód krajinno-ekologického výskumu.
 
Ústav sa zaoberá analýzou, syntézou a interpretáciou abiotických, biotických a socio-ekonomických prvkov krajiny, rieši metódy výskumu ekologického modelovania, diaľkového prieskumu zeme, geografických informačných systémov, ochrany krajiny a racionálneho využívania prírodných zdrojov. Tieto vstupy tvoria podklad pre ekologickú optimalizáciu využívania krajiny, pre ochranu a tvorbu životného prostredia a pre trvalo udržateľný rozvoj Slovenska.