Info o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na dodanie SW typu ArcGIS:

- podrobnejšie informácie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže nájdete na tomto mieste.
 
Otázky uchádzačov a odpovede zadávateľa súťaže:
otázka uchádzača:
Ak je to možné, prosili by sme o vysvetlenie nasledujúcej požiadavky z podkladov: 
Predmetom dodávky je dodanie softvéru a licencie na geografický informačný systém typu ArcGIS Desktop, 1ks - produkt ArcInfo vo verzii 10. Očakávaná je funkcionalita typu ArcView a ArcEditor.  
odpoveď zadávateľa:
Požiadavka zadania spočíva v tom, že očakávame od úspešného uchádzača dodanie SW a licencie na SW s vlastnosťami obdobnými ako ArcGIS Desktop - produkt ArcInfo vo verzii 10, s očakávanou funkcionalitou obdobnou ako ArcInfo, ArcView a ArcEditor. Formulácia v zadaní je úmyselne pokiaľ možno všeobecná preto, aby sme eventuálne umožnili účasť v súťaži aj produktom iným ako ArcGIS, pokiaľ by vedeli naplniť funkčné vlasnosti obdobné ArcGIS. ďalšie upresňujúce vlastnosti sú podrobnejšie uvedené v texte vyhlásenia súťaže. 
 
Oznámenie o výsledku súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dodanie SW typu ArcGIS:
-podrobnejšie informácie o oznámení výsledku verejnej obchodnej súťaže nájdete na tomto mieste.
 
 
Info o 1.vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na dodanie SW typu ENVI:
-podrobnejšie informácie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže (zo dňa 24.06.2011) nájdete na tomto mieste.
-oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie súťažných návrhov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dodanie programového prostriedku typu ENVI (z 07.07.2011 na do 14.07.2011):
Termín predkladania návrhov na uzavretie zmluvy na dodanie softvéru a licencie k softvéru typu ENVI je stanovený do 14.07.2011, 13:00 hod. elektronicky emailovou komunikáciou na adresu carny(at)abmerit.sk
 
Otázky uchádzačov a odpovede zadávateľa súťaže:
otázka uchádzača:
Ak je to možné, prosili by sme o špecifikáciu typu licencie predmetu dodávky (softvér a licencia na softvér typu ENVI vo verzii 4.8 spolu s programovacím prostredím pre programovanie doplnkových funkcií v jazyku IDL) – o aký typ licencie sa jedná: single use alebo floating licencia? 
odpoveď zadávateľa:
Predmet dodávky (softvér a licencia na softvér typu ENVI vo verzii 4.8 spolu s programovacím prostredím pre programovanie doplnkových funkcií v jazyku IDL) požadujeme dodať v single licencii (pre jeden desktopový počítač).
 
Oznámenie o zrušení súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dodanie SW typu ENVI:
-podrobnejšie informácie o zrušení verejnej obchodnej súťaže (dňa 15.07.2011) nájdete na tomto mieste.
 
 
Info o 2.vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na dodanie SW typu ENVI:
-podrobnejšie informácie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže (zo dňa 18.07.2011) nájdete na tomto mieste.
 
Oznámenie o výsledku súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dodanie SW typu ENVI:
-podrobnejšie informácie o oznámení výsledku verejnej obchodnej súťaže nájdete na tomto mieste.
 
 
Info o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na dodanie počítačového HW v počte 3ks:
-podrobnejšie informácie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže (zo dňa 21.07.2011) nájdete na tomto mieste.
 
Oznámenie o zrušení súťaže o najvhodnejší návrh na dodanie počítačového HW v počte 3ks:
-podrobnejšie informácie o zrušení verejnej obchodnej súťaže (dňa 01.08.2011) nájdete na tomto mieste.
 
 
Info o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na dodanie počítačového HW v počte 3ks:
-podrobnejšie informácie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže (zo dňa 01.08.2011) nájdete na tomto mieste.
 
Oznámenie o výsledku súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dodanie počítačového HW v počte 3ks:
-podrobnejšie informácie o oznámení výsledku verejnej obchodnej súťaže nájdete na tomto mieste.