Implementácie systémov ESTE

 • Státní Úřad pro Jadernou Bezpečnost (SÚJB), Krizové koordinační centrum (KKC), OPIS GŘ HZS – ESTE Dukovany ;
 • Státní Úřad pro Jadernou Bezpečnost (SÚJB), Krizové koordinační centrum (KKC),  OPIS GŘ HZS – ESTE Temelín;
 • Státní Úřad pro Jadernou Bezpečnost (SÚJB), Krizové koordinační centrum (KKC) – ESTE Europe;
 • SÚJB, odbor radiační ochrany – ESTE Annual Impacts Temelín, ESTE Annual Impacts Dukovany;
 • SE a.s. (Mochovce) – ESTE EMO 1-4;
 • SE a.s. (Bohunice) – ESTE EBO 34;
 • SE a.s. (Mochovce) – Simulátor ESTE EMO12, Simulátor ESTE EMO34;
 • SE a.s. (Bohunice) – ESTE Annual Impacts Bohunice;
 • JAVYS a.s. (Bohunice) - ESTE Annual Impacts Bohunice;
 • Kozloduy NPP – ESTE Kozloduy 56;
 • Bulharský úrad jadrového dozoru (NRA, Sofia) – ESTE EU;
 • Min. životného prostredia Rakúskej republiky – ESTE EU s modulom na príjem dát z KKC SÚJB ;
 • Incident and Emergency Centre (IEC) Medzinárodnej agentúry pre atómou energiu, IAEA – ESTE Europe;
 • IAEA, Safety Assessment Section – ESTE EU, ESTE Fukushima;
 • SÚRO Praha – ESTE EU, ESTE EDU v.SURO, ESTE ETE v.SURO;
 • FJFI ČVUT Praha, katedra dozimetrie - školská verzia ESTE Europe;
 • FEI STU Bratislava, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva  - školská verzia ESTE Europe.