ESTE 

ESTE (“Emergency Source Term Evaluation code”) je expertný informačný systém pre podporu rozhodovania krízového štábu na úrovni jadrovej elektrárne alebo na úrovni štátu. Systém je určený na zistenie a vyhodnotenie reálne nastalého úniku rádioaktívnych látok do okolia, na výpočet dopadov úniku v prípade jadrovej alebo radiačnej havárie, návrhy ochranných opatrení na obyvateľstvo a v poľnohospodárstve. 

ESTE sa používa pre generovanie prognózy zdrojového člena (predpokladaný možný očakávaný únik rádioaktívnych látok do atmosféry okolia) a výpočet dávok počas transportu (evakuácie obyvateľstva) na určenej trase. Systém je online pripojený k technologickým a radiačným dátam z reaktora, z primárneho a sekundárneho okruhu, kontajnmentu a z ventilačného komína. Pripojený je aj k dátam z teledozimetrického systému (TDSI a TDS II). Rovnako online systém využíva meteorologické dáta. Vzhľadom na všetky vstupné údaje (online: technologické, radiačné, meteorologické údaje, statické: implementované formou geoúdajov), výstupné dáta (vypočítané dopady rádioaktívneho úniku, dávkový príkon z mraku, z depa na danom mieste na teréne), výpočty a modelovanie šírenia, je ESTE postavený ako geoinformačný systém. 

ESTE stanovuje rádiologické dopady (najmä odvrátiteľné dávky) a modeluje šírenie prognózovaného zdrojového člena a naozaj nastalého úniku v okolí. Klasifikuje aktuálne vyhodnotenú situáciu vzhľadom na stupnicu používanú na JE (mimoriadna udalosť 1./2./3.stupňa) a vzhľadom na medzinárodnú stupnicu pre hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach – INES. Poskytuje informáciu o vypočítaných dávkach pozdĺž vopred definovanej trasy úniku (evakuácie). Informácia je počítaná na základe údajov z mapy reálnych rádiologických dopadov. Šírenie rádionuklidov v atmosfére okolia z miesta úniku je počítané modelom PTM (Puff Trajectory Model) a na základe modelu LPM (Lagrangean Particle Model). Aplikovaný postup umožňuje v reálnom čase modelovať trajektórie obrovského množstva častíc v atmosfére, ich difúziu, depozit a rádiologickú premenu.

 

Príklad: užívateľské rozhranie ESTE Mochovce: