ESTE Europe

Program ESTE EU slúži pre odhad zdrojového člena, výpočet dopadov a návrhy ochranných opatrení na obyvateľstvo a v poľnohospodárstve v prípade jadrovej alebo radiačnej havárie kdekoľvek v Európe. Program používa Krízový štáb SÚJB, Praha, krízový štáb Rakúskej republiky, krízový štáb Bulharskej republiky. 

 

Program ESTE EU:

 • umožňuje na základe symptómov (informácií dostupných KŠ) odhadovať zdrojový člen (=možný alebo reálne nastalý únik RA látok do atmosféry) pre ľubovoľné miesto vzniku radiačnej havárie (úniku) v Európe;
 • umožňuje v procese odhadu zdrojového člena využitie KŠ dostupných výsledkov reálnych meraní vzniknutej radiačnej situácie, najmä siete včasného zistenia (SVZ a EURDEP v európskom meradle), alebo iných zložiek radiačnej monitorovacej siete;
 • umožňuje modelovať rádiologické dopady možného alebo už reálne nastalého úniku RA látok do atmosféry z miesta mimo územia ČR (alebo na území ČR) na územie ČR, pritom dopady vypočítava a zobrazuje v geografickom informačnom systéme (GIS);
 • na výpočet dopadov využíva matematický model šírenia RA látok v atmosfére (metódu PTM, Puff Trajectory Model, a metódu LPM, Lagrangeov Particle Model) a využíva meteorologické údaje (prognózu poľa vetra) vo formáte GRIB dostupné na pracovisku KŠ SÚJB;
 • automaticky generuje informáciu o v úvahu prichádzajúcich ochranných opatreniach na postihnutom území ČR;
 • v režime manuálneho riadenia umožňuje zadať miesto úniku v ľubovoľnej lokalite na mape (t.j. aj mimo JE);
 • automaticky načíta dostupné meteorologické údaje z príslušnej databázy v KKC SÚJB (vo formáte GRIB);
 • automaticky načíta dostupné výsledky radiačného monitorovania (dáta SVZ z územia ČR a dáta EURDEP z územia Európy);
 • na základe reálnych vstupov z merania dávkového príkonu v automatickom režime alebo v režime manuálneho zadania počíta odhad zdrojového člena a mapu rádiologických dopadov odhadovaného zdrojového člena;
 • umožňuje súčasne na jedinej mape dopadov modelovať dopady úniku (únikov) z viacerých lokalít;
 • priebežne vykonáva korekciu vypočítaných modelovaných dopadov vzhľadom na reálne merané dávkové príkony (SVZ a EURDEP), t.j. dáva do súladu modelované dopady s meranou radiačnou situáciou;
 • meteo dáta a merané dávkové príkony v ľubovoľnom bode na mape je možné zadať do systému aj manuálne obsluhou z klávesnice;
 • všetky zdrojové členy v systéme ESTE EU a všetky výpočty radiačných dopadov počítajú s 54 nuklidmi;
 • pri odhade úniku z danej lokality JE systém využíva a aplikuje databázu zdrojových členov pre úniky z poškodenej AZ reaktora a pre úniky z poškodeného paliva v bazéne skladovania pre všetky európske JE;
 • v systéme je implementovaný osobitne na ten účel vypočítaný inventár AZ reaktorov a inventár bazénu skladovania pre všetky európske JE (programom Scale6/Origen);
 • systém stanovuje rádiologické dopady úniku (prognózovaného a reálne nastalého úniku), odvrátené dávky za predpokladu aplikácie ochranných opatrení, potenciálne dávky;
 • systém stanovuje rádiologické dopady úniku (prognózovaného a reálne nastalého úniku) na poľnohospodárske produkty a potraviny (orientačné hodnoty):

– hmotnostnú aktivitu I-131, Sr-90, Cs-134, Cs-137 v pastve (na ktorej predpokladáme, že teoreticky sa môže pásť dobytok);

– hmotnostnú aktivitu I-131, Sr-90, Cs-134, Cs-137 v listovej zelenine (o ktorej predpokladáme, že teoreticky by mohla rásť na danom území);

– hmotnostnú aktivitu I-131, Sr-90, Cs-134, Cs-137 v nelistovej zelenine (o ktorej predpokladáme, že teoreticky by mohla rásť na danom území);

– hmotnostnú aktivitu I-131, Sr-90, Cs-134, Cs-137 v mlieku kráv (o ktorých predpokladáme, že sa denne pasú na danom území – celý denný príjem ich potravy pochádza z pastvy na danom území);

– hmotnostnú aktivitu I-131, Sr-90, Cs-134, Cs-137 v mlieku oviec a kôz (o ktorých predpokladáme, že sa denne pasú na danom území – celý denný príjem ich potravy pochádza z pastvy na danom území);

 • systém zobrazuje na mape v geografickom informačnom systéme informácie meteorologické informácie pre relevantnú oblasť Európy (informácie o veternom poli  z numerickej predpovede poľa vetra vo formáte GRIB);
 • systém zobrazuje na mape v geografickom informačnom systéme informácie o predpovedanej veľkosti zrážok pre relevantnú oblasť Európy (informácie z numerickej predpovede poľa vetra vo formáte GRIB);
 • systém umožňuje zdieľať s externými užívateľmi vypočítané mapy dopadov alebo mapy  prognózy dopadov. 

 

Príklad hlavnej obrazovky systému ESTE EU:

 

V systéme je zabudovaná:

 • principiálna možnosť načítavať a spracovať výstupy z družicového diaľkového prieskumu Zeme (=DPZ, "Remote Sensing");
 • principiálna možnosť umiestniť miesto úniku (miesto radiačného incidentu) do ľubovoľného bodu na mape (Európy);
 
Modelové predpoklady -  disperzný model programu ESTE EU:
 

V programe ESTE EU je implementovaný disperzný model LPM (Lagrangean Particle Model) and PTM (Puff Trajectory Model).