ESTE Analyst

ESTE Analyst  je program (SW) vybudovaný na moduloch komplexného systému ESTE EU. Slúži na analýzy prognózy zdrojového člena a na výpočet radiačných dopadov únikov z JE Temelín, JE Dukovany, prípadne z inej užívateľom zadanej lokality na mape Európy. Prognózovaný zdrojový člen je možné zadať po nuklidoch alebo na základe rôznych symptómov. Pre výpočet radiačných dopadov je nevyhnutné, aby boli do programu zadané meteorologické parametre (smer vetra, rýchlosť vetra, kategória stability počasia podľa Pasquilla, intenzita zrážok) - užívateľ môže zadať meteorologické parametre manuálne z klávesnice alebo z vopred pripraveného súboru.

Vzhľadom na to, že meteorologické parametre je potrebné do programu zadávať obsluhou, je program vhodný na vykonávanie rôznych analýz a na orientačné výpočty - napríklad pri porovnaní výsledkov vypočítaných radiačných dopadov s programom ESTE EDU, ESTE ETE alebo ESTE EU je nevyhnutné mať na pamäti, že uvedené programy pracujú so sofistikovanými meteorologickými parametrami zvyčajne automaticky načítavanými (pole vetra, numerická predpoveď počasia, aktuálne merané meteo v lokalite JE) a ESTE Analyst pracuje s relatívne jednoduchými meteorologickými parametrami manuálne zadanými obsluhou. Preto odporúčame ESTE Analyst používať na rýchle orientačné ad’hoc analýzy.

 

Program na výpočet atmosférickej disperzie a výpočet dopadov využíva matematický model šírenia RA látok v atmosfére na báze PTM, Puff Trajectory Model.

 

Všetky zdrojové členy v programe ESTE Analyst a všetky výpočty radiačných dopadov počítajú s 55 nuklidmi. Systém používa „ESTE“ databázu zdrojových členov pre JE Temelín a JE Dukovany pre úniky z poškodenej AZ reaktora a pre úniky z poškodeného paliva v bazéne skladovania. Súčasťou databázy je vypočítaný inventár AZ reaktorov a inventár bazénu skladovania pre JE Temelín a JE Dukovany (vypočítaný programom Scale6/Origen).

Program stanovuje rádiologické dopady úniku (prognózovaného úniku), aktivity, potenciálne dávky, odvrátené dávky za predpokladu aplikácie ochranných opatrení.

 

Program ESTE Analyst stanovuje rádiologické dopady úniku na poľnohospodárske produkty a potraviny (orientačné hodnoty):

  • hmotnostnú aktivitu I-131, Sr-90, Cs-134, Cs-137 v pastve (na ktorej predpokladáme, že teoreticky sa môže pásť dobytok);
  • hmotnostnú aktivitu I-131, Sr-90, Cs-134, Cs-137 v listovej zelenine (o ktorej predpokladáme, že teoreticky by mohla rásť na danom území);
  • hmotnostnú aktivitu I-131, Sr-90, Cs-134, Cs-137 v nelistovej zelenine (o ktorej predpokladáme, že teoreticky by mohla rásť na danom území);
  • hmotnostnú aktivitu I-131, Sr-90, Cs-134, Cs-137 v mlieku kráv (o ktorých predpokladáme, že sa denne pasú na danom území – celý denný príjem ich potravy pochádza z pastvy na danom území);
  • hmotnostnú aktivitu I-131, Sr-90, Cs-134, Cs-137 v mlieku oviec a kôz (o ktorých predpokladáme, že sa denne pasú na danom území – celý denný príjem ich potravy pochádza z pastvy na danom území).
 
Príklad uživateľského rozhrania ESTE Analyst (licencia pre SÚJB ČR):